VILKÅR OG PRAKTISKE OPPLYSNINGER MED LEIE AV FERIEHUS

1.      Generell informasjon om leieavtalen

Renate Villas AS er i det følgende omtalt som utleier. Utleier er bemyndiget av eier av utleieobjekter til å leie disse ut på vegne av eier.

 

2.      Reservasjon

Alle reservasjoner skal foretas direkte på utleiers hjemmesider eller ved e-post til info@renatevillas.com. Ved bekreftelse av reservasjon aksepteres også utleiers vilkår og betingelser. Leieavtalen er bindende og leietaker blir ansvarlig for leieavtalen overfor utleier og Italiensk lov. Et depositum tilsvarende 30 % av leien skal umiddelbart etter kontraktinngåelse innbetales til angitt kontonummer.  Restbeløpet skal betales senest 45 dager før ankomst. Dersom ikke restbeløpet er betalt innen 5 dager før ankomst, forbeholder utleier seg retten til å annullere reservasjonen. Skjer reservasjonen senere enn 45 før ankomst, kreves det fulle beløp betalt ved kontraktinngåelse. Ved mottakelse av restbeløpet fra leietaker vil utleier per e-post sende en bekreftelse gitt ved en voucher, til leietaker med angivelse av adresse på utleieobjektet, samt ruteanvisning og kontaktperson.

Ved ankomst skal leietaker framvise den tilsendte voucher til eier av det leide objekt eller dens representant som viser frem utleieobjektet. Ingen andre dokumenter vil bli akseptert. Voucheren er personlig og er kun gyldig for den personen som framkommer på voucheren, og voucheren kan ikke overdras til andre. Eier eller dens representant, vil avvise adkomst til utleieobjektet, dersom antallet personer overstiger det antall som er anført på voucheren. Dersom det er endringer i antall personer under oppholdet, skal utleier informeres på forhånd. Dersom ikke det er gjort kan eier eller dens representant, anmode leietaker om å forlate utleieobjektet, hvor også det innbetalte leiebeløp tapes.

Alle endringer eller spesielle forespørsler vedrørende utleieobjektet skal aksepteres per e-post av utleier før ankomst til utleieobjektet.

 

3.      Priser

Leieprisene er sesongavhengig og oppgis som dagspriser eller ukespris. Prisen inkluderer, WI-FI hvor  det er tilgjengelig, barnestol, barneseng, samt et sett med sengetøy og håndklær per person. Strøm, vann, gass og vask ved avreise er også vanligvis inkludert, men her er det den spesifikke leiekontrakt som er gjeldende.

 

4.       Betaling.

Betaling kan skje ved bankoverførsel uten omkostninger for utleier, eller ved betaling med kredittkort (Visa eller Mastercard). Ved bankoverførsel skal leiers navn, samt referansenummer spesifiseres. Hvis ikke disse krav oppfylles er reservasjonen ugyldig. Betaling skjer i NOK.

 

5.       Ankomst og Avreise.

Leier kan ankomme utleieobjektet på ankomstdagen mellom klokken 17.00-20.00 på et generelt grunnlag.  Enhver endring av ankomsttidspunkt skal Renate Villas AS aksepteres før ankomst, for å unngå at eier eller dens representant avviser adkomst til utleieobjektet. I tilfelle av uventet sen ankomst, skal leier underrette utleier umiddelbart på telefon.

Skulle eier eller dens representant ikke være i stand til å akseptere en sen ankomst, er alle omkostninger vedrørende hotellopphold og ekstrautgifter for leietakers regning. Må eier eller dens representant vente utover det avtalte ankomsttidspunkt, kan eier eller dens representant kreve «et for sent ankomst gebyr». Ved ankomst må leietaker vise eier eller dens representant voucheren samt leietakers og dennes reisefølges identitetsbeviser. Hvis det under leietakers opphold i utleieobjektet skjer endringer i personsammensetningen, kan eier eller dens representant kreve at leietaker forlater utleieobjektet uten rett til kompensasjon. Det kan også tenkes at det vil være nødvendig å trekke fra ekstra omkostninger fra sikkerhetsdepositumet. Leietaker skal forlate utleieobjektet mellom klokken 08.00-10.00 (med mindre annet er avtalt skriftlig per e-post) etter å ha avlevert nøkler til eier eller dens representant, slik at det kan foretas inspeksjon og kontroll av utleieobjektet.

 

6.       Sikkerhetsdepositum

Leietaker skal betale et sikkerhetsdepositum ved ankomst til boligen som sikring for mulige skader eller til dekning av ekstra omkostninger, som ikke er inkludert i leieprisen. Depositumet skal betales i Euros som anført på bestillingsinformasjonen. Depositumet vil bli tilbakebetalt til leietaker ved avreise, med mindre skader på utleieobjektet eller påførte ekstraomkostninger fører til hel eller delvis tilbakeholdelse av sikkerhetsdepositumet. Leiers erstatningsansvar kan aldri kun begrense seg til depositumets størrelse.

 

7.       Rengjøring

Sluttrengjøring er inkludert i prisen, om ikke annet er oppgitt i leiekontrakten, men oppvask og kjøkkenbenk skal være ryddet og vasket. Det samme skal kjøleskapet, komfyr, grill samt området i og rundt boligen. Alle laken, og håndklær skal være tatt av sengene og samlet på gulvet for vask. Er ikke dette i orden kan eier trekke 100 euro fra depositum. Ved ankomst vil Leietaker finne utleieobjektet i rengjort og ordentlig stand.

 

8.       Elektrisitet, vann og gass

I høysesongen er elektrisitet, gass og vann inkludert i leiebeløpet, med mindre annet fremgår av leieavtalen. Utenfor høysesongen kan betaling for elektrisitet, gass og vann skje i forhold til forbruk eventuelt faste priser.

 

9.      Husdyr

Husdyr har ikke adgang til utleieobjektet, med mindre utleier eksplisitt per e-post har bekreftet at husdyr er akseptert.

 

10.   Antall personer

Det må under ingen omstendighet  bo flere personer i boligen enn oppgitt ved bestilling. Gjester kan heller ikke bruke basseng, tennisbane mm. Endring av antall personer skal kommuniseres skriftlig til Renate Villas AS før avreise og skal ikke overskride antall som er oppgitt på beskrivelsen av bolig.

 

11.  Leietakers forpliktelser

Leietaker er ansvarlig for korrekt oppførsel og adferd under oppholdet i utleieobjektet. Leietaker må ikke være til sjenanse for naboen, med høy musikk eller høylytt lek. Dette gjelder spesielt mellom klokken 23.00 – 09.00 og mellom klokken 14.00 -16.00.

Skulle leietakers adferd avvike fra dette, har eier eller dens representant rett til straks å be leietaker om å forlate utleieobjektet. Leietaker har i denne situasjonen ikke krav på erstatning på innbetalt leie. Utleieobjektet kan hverken anvendes til, eller meldes til myndighetene som permanent bolig, eller som leietakers sommerhus. Og leietaker har ikke rett til at utføre noe form for ervervsmessig eller håndverksmessig aktivitet.

 

12.   Klager

Beskrivelsen av utleieobjektene er laget i god tro. Utleier kan ikke gjøres ansvarlig for endringer eier har foretatt uten å gjøre utleier oppmerksom på dette. Dersom leietaker retter en klage i forhold til utleieobjektet, skal det skje på ankomstdagen og bekreftes skriftlig senest 24 timer etter ankomst. Renate Villas AS sitt kontor er åpent mandag til fredag fra 09.00-16.00, tel: +47 94 49 92 52 eller e-post: info@renatevillas.com.

Klager vil ikke bli behandlet og akseptert med mindre nevnte prosedyre følges. Utleier har rett til å inspisere utleieobjektet for å få bekreftet leietakers klage.

Dersom klagen aksepteres vil leietaker bli kompensert forholdsmessig. I særlige tilfelle forbeholder utleier seg retten til å flytte leietaker til et annet utleieobjekt. Hvis prisen på dette utleieobjektet er mindre enn prisen på det opprinnelige utleieobjekt, vil leietaker bli kompensert for differansen. Er prisen på erstatningsutleieobjektet høyere enn det reserverte utleieobjekt, vil utleier dekke meromkostningen. Aksepterer leietaker et erstatningsutleieobjekt, kan ingen ytterligere erstatning kreves av leietaker.

Dersom det ikke finnes et tilgjengelig erstatningsutleieobjekt, vil utleier refundere leietaker det fulle leiebeløp. Utleier vil under ingen omstendigheter betale hotell eller andre overnattingsomkostninger. Hvis en leietaker forlater et utleieobjekt, uten at utleier har hatt mulighet til å undersøke årsaken til en klage, mister leietaker rett til kompensasjon. Hvis leietaker klager uten å fortsatt bo i utleieobjektet, mister leietaker retten til kompensasjon. Utleier vil ikke akseptere klager som går på værforhold, tilstedeværelse av innsekter, midlertidig vann eller elektrisitetsmangel.

Utleieobjektene er ikke hotellværelser, men private hjem. Disse hjem avspeiler eiers smak og italienske tradisjoner. Disse forhold kan ikke inngå som et element i en klage.

Ved force-majeure situasjoner kan det ikke kreves erstatning fra verken Renate Villas eller huseier. Leietaker er selv ansvarlig for å ha reiseforsikring som dekker kostnader som oppstår ved slike situasjoner.

 

13.  Utstyr

Utleiers bolig har fullt utstyrt kjøkken med kjøleskap og komfyr. Sengene er forsynt med sengetøy og hodeputer. Barnestoler og barnesenger kan skaffes dersom det er etterspurt ved bestilling.

 

14.   Avbestilling & reservering av bolig

Det er mulig å reserver boligen i 3 dager uten kjøpsplikt. Bestilling av feriebolig er deretter bindende og kan ikke avbestilles.  Unntak av regelen er boliger som bestilles før 20 desember året i forveien,hvis avbestillingen mottas før 20 desember vil vi returnere hele depositumet.

Hvis likevel avbestillingen skjer mer enn 45 dager før leieforholdet skulle starte skal 30 % av det total beløpet betales.  Hvis avbestillingen skjer mindre en 45 dager før leieforholdet skulle starte beholder Renate Villas det totale beløpet. Vi anbefaler alle å tegne en reiseforsikring.

Ved separat skriftlig avtale kan Renate Villas og leietaker enes om at avbestilling kun medfører gebyr på kr 2000 dersom Renate Villas får leid ut boligen i samme periode og dermed ikke taper leieinntekt som følge av avbestillingen.

15.   Internett

Vi gjør oppmerksom at ikke alle boliger har internett tilgang. Renate Villas AS er ikke ansvarlig dersom internett virker dårlig. Vi gjør oppmerksom på at internett tilgang generelt er saktere sammenlignet med  Norge.

16.  Basseng

Basseng er åpent en viss periode i året. Datoen for når bassenget er åpent finner du i boligbeskrivelsen. Når leietaker bekrefter booking betingelsene fratar Renate Villas AS, våres agenter og eier av boligene ethvert ansvar for ulykker i forbindelse ved bruk av bassenget. Bruk av bassenget er utelukket leiers ansvar og barn skal holdes under konstant oppsyn.

Renate Villas kan ikke holdes ansvarlig dersom bassenget må stenges pga uforutsette hendelser.

 

17.   Forsikring

Renate Villas AS påtar seg ikke ansvar ovenfor personer som pådrar seg skader (ulykke, sykdom, død) under oppholdet. Vi anbefaler alle å tegne en reiseforsikring før turen.

 

18.  Forbrukerbeskyttelse.

For å kunne gjennomføre en reservasjon, har utleier behov for noen personopplysninger fra leietaker. Utleier er ansvarlig for administrasjon av disse opplysninger, og vil bevare denne informasjon sikkert. Dataene vil utelukkende bli brukt av utleier for å bekrefte en reservasjon og for å være i stand til å kommunisere med leietaker.

Om opplysningene på grunn av kontraktuelle eller rettslige forpliktelser må videreformidles en 3.part er disse bundet av taushetsplikt på lik linje med Renate Villas.

 

 

 

 

Go top